IngmarForne

Avoin kirje kaikille kansanedustajille joulukuussa 2011

Arvoisa kansanedustaja!

 

Suomi ei ole enää oikeusvaltio!

Näin sanoi Helsingin käräjäoikeuden laamanni Eero Takkunen Helsingin Sanomissa 4.5.2009.

Olen hänen kanssaan samaa mieltä. Tosin hieman eri syistä. Yhteisenä pohjana on kuitenkin etteivät viranomaiset enää toimi ollenkaan tai viivästelevät. Kansalaisten oikeusturva on vakavasti heikentynyt viime vuosina. Voi jopa sanoa että viranomaiset ovat välinpitämättömiä.

Vastaanvanlaisia mielipiteitä oikeusvaltion tilasta löytyy viime vuosilta koko joukon.

Ovatko maan johtavat poliitikot yhtä välinpitämättömiä? Se jää nähtäväksi.

Johtiko viranomaisten välinpitämättömyys Kauhajoen joukkosurmaan?


Sitä ei voi varmuudella tietää, mutta pidän sitä mahdollisena. Miksi?

25.9.2008 ruotsalaislehti Aftonbladet julkaisi kirjoituksen jonka mukaan koulusurmaaja Matti Saari oli muuttunut veljensä kuoleman jälkeen. Viisi vuotta aikaisemmin Matti Saaren isoveli oli 19-vuotias. Hän oli kuukausien ajan kunnostanut itselleen autoa. Kun – veljen silmäterä - autoa viittä vaille valmiina siirrettiin pihalle, se melkein heti varastettiin. Tämä oli täydellinen shokki Matti Saaren isoveljelle, jolla oli sydänvika. Isoveli otti autovarkauden niin raskaasti, että kuoli.
Matti, joka tuolloin oli 17-vuotias, otti veljensä kuoleman hyvin raskaasti.

Aftonbladetin haastateltu kertoo että Matti ei voinut ymmärtää miksi poliisi ei tehnyt mitään autovarkaan kiinni saamiseksi. ”Luulen että hän päätti kohdistaa vihansa yhteiskuntaan.”

Tämä ei ole tietääkseni uutisoitu yhdessäkään Suomen mediassa. Matti Saaren veljen kuolemasta asian yhteydessä kerrotaan kuitenkin rikostarkastaja Jari Neulaniemen kirjoituksessa, joka julkaistiin vuonna 2010. Neulaniemi ei kuitenkaan kerro yhtään mitään autovarkaudesta. Luulen, että ymmärrettävistä syistä.

Siitä, miten Matti Saari onnistui hankkimaan itselleen asetta, on käyty oikeutta. Se, miksi poliisi ei tehnyt mitään autovarkaan kiinni saamiseksi, ei ole kiinnostanut ketään.

Olen useaan otteeseen lukenut ex-kansanedustaja Tommi Tabermanin kirjoitus Yhteiskunnan Viholliset, joka julkaistiin Uutispäivä-Demarissa 4.1.2008. Siinä on melko kattava luettelo niistä, jotka eduskunnassa pidetään yhteiskunnan vihollisina. Pari poimintoa tässä:

”Budjettikeskustelun aikana opin, että pelottavin näistä joukoista on se, jota kutsutaan ikääntyviksi.”

”Jos työttömiä, opiskelijoita ja taiteilijoita ei olisi, Suomi olisi pysyvästi vauras maa, onnela.”

Ja onhan niitä vielä muitakin. Lapset ja ne jotka ”avaa suunsa ja sanoo ääneen sen minkä kaikki näkevät ja tietävät: Tämä on väärin!”

Minä kuulun viimeksi mainittuihin. Niihin jotka avaa suunsa ja sanoo että ”tämä on väärin”. Tosin tässä tapauksessa käytän maailman vaarallisinta massatuhoasetta – kynää. Olen siis - mitä suurimmassa määrin - yhteiskunnan vihollinen, Tommi Tabermanin paljastusten mukaan.

7.12.2004 alettiin periä ylimääräisiä puhelinmaksuja niiltä, jotka soittivat työvoimahallinnon 01060- alkuisiin palvelunumeroihin. Hintana oli silloin 29,13 c minuutilta kun soitti kännykästä, ja 1,47 c minuutilta, kun soitti kiinteällä yhteydellä. Lisäksi perittiin 8,21 centtiä per puhelu. Heinäkuussa 2011 oli hinta muuttunut niin että perittiin 16,9 c minuutilta kun soitti kännykästä, ja 5,9 c minuutilta, kun soitti kiinteällä yhteydellä.

Eduskunnan Oikeusasiamies on ratkaisussaan 22.6.2006 todennut että tämä on Hallintolain vastaista. Mutta tämänkin jälkeen työvoimahallinnossa on käytäntö jatkettu. Saattaa kuitenkin olla että se on pikku hiljaa loppumassa. Ihmeellistä että sitä on pystytty jatkamaan näinkin kauan.

Eduskunnan Oikeusasiamies teki vastaavan ratkaisun koskien Autorekisterikeskuksen puhelinmaksuja 3.11.2005. Autorekisterikeskus ilmoitti 24.1.2006 että sen osalta ylimääräisten puhelinmaksujen periminen on loppunut. Tämä osoittaa että asian korjaaminen on mahdollista jopa aika lyhyessä ajassa, jos tahtoa vaan löytyy.

Rikoslain 28 luvussa on seuraavat pykälät:

4 § (24.8.1990/769)
Kavallus
Joka anastaa hallussaan olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta, on tuomittava kavalluksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.
Kavalluksesta tuomitaan myös se, joka anastaa löytämiään tai erehdyksen kautta haltuunsa saamiaan varoja tai muuta irtainta omaisuutta.
Kavalluksesta tuomitaan niin ikään se, joka saatuaan toimeksiannon perusteella tai muulla sellaisella tavalla haltuunsa varoja, joiden arvo hänen on tilitettävä toiselle, oikeudettomasti käyttämällä sanottuja tai niiden tilalle tulleita varoja taikka muulla sellaisella tavalla aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen joko sovittuna tai muuten edellytettynä aikana.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun anastamisen yritys on rangaistava.

5 § (24.8.1990/769)
Törkeä kavallus
Jos kavalluksessa
1) kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja,
2) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai
3) rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa
ja kavallus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kavalluksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Yritykseen on vastaavasti sovellettava, mitä 4 §:ssä on yrityksestä säädetty.

Tein summittaisen arvion siitä miten paljon varoja on kerätty työvoimahallinnon laittomilla ylimääräisillä puhelinmaksuilla. Lopputulos oli yli 100000 euroa kuukaudessa. Vuodessa 1,3 miljoonaa. Sitä en tiedä onko tämä riittävän suuri määrä varoja, jotta tapaus voitaisiin pitää törkeänä kavalluksena. Kavallus se mielestäni kuitenkin on: ”Kavalluksesta tuomitaan myös se, joka anastaa löytämiään tai erehdyksen kautta haltuunsa saamiaan varoja tai muuta irtainta omaisuutta.”

Sanoisin että tässä on erehdyksessä solmittu sopimus puhelinpalveluista, jossa ei ole huomioitu että sopimuksen mukaiset kustannukset kohdistuvat hallintolain vastaisesti. Kummallista. Onhan valtiolla ja puhelinoperaattorilla omia juristeja, joiden pitäisi huolehtia sopimuksen lainmukaisuudesta.

Katselin jokin kuukausi sitten ohjelmaa televisiossa, jossa kerrottiin miten menestyvät venäläiset yrittäjät joutuvat lähtemään Lontooseen maanpakoon kun rikolliset viranomaispiirit kaappaavat heidän yrityksensä, kun eivät suostu maksamaan vaadittuja lahjuksia. Tämä työvoimahallinnon puhelinmaksujupakka on vähän samanlaista korruptiota, sillä erotuksella että tärkeimpänä kohteena on köyhät työttömät, joilla on mitättömät mahdollisuudet siirtyä muualle maanpakoon, eikä lahjuksia vaadita ensinkään. Mutta rikosuhrien joukossa on myös ne työnantajat jotka ovat erehtyneet soittamaan.

Olen tehnyt kavalluksesta rikosilmoituksen, jota on jätetty tutkimatta. Luultavasti siitä syystä että asian tutkiminen pidetään liian kalliina, vaikka syyllinen kavaltaja – teleoperaattori - on hyvinkin tiedossa. Samalla varjeltuu seuraamuksilta tietysti myös se valtion virkamies, joka allekirjoittamalla palvelusopimuksen k.o. Teleoperaattorin kanssa teki tämän kavalluksen ylipäätänsä mahdolliseksi.

Näitä vastaavia tapauksia, jotka vuonna 2010 jätettiin tutkimatta mukamas tutkimuksen kalleuden takia, oli erään lehtitiedon mukaan peräti 1700.

Tähän ei eduskunta aio tehdä yhtään mitään. Enkä pyydäkään. Tämän suhteen minulla ei ole toivomuksia.

Olette hyväksynyt uuden perustuslain. Vanhassa perustuslaissa oli eräs tietty pykälä, jolla on merkitystä tässä tapauksessa.

Viittaan vanhan perustuslain 118 §:ään:
118 §
Vastuu virkatoimista
Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.
Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään.
Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.

Tämän suhteen minulla olisi toivomus:

En sitä että jotakuta asetetaan syytteeseen. Mutta voisitte huolehtia siitä että kaikki ne ihmiset jotka ovat joutuneet maksamaan laittomia ylimääräisiä puhelinmaksuja soittaessaan työvoimahallintoon, saisivat näitä laittomia ylimääräisiä puhelinmaksuja vastaava rahamäärä takaisin. Julkisyhteisöltä, niin kuin laissa sanotaan.

Ja miksi juuri Te Kansanedustajat?

Tehän muodostatte ainakin muodollisesti Suomessa ylintä valtaa käyttävää elintä. Korkein Valta. Kun hyväksyitte uuden perustuslain osoititte lisäksi että haluatte vielä entistä enemmän valtaa. Nyt Teille avautuu tilaisuus osoittaa jos osaatte sitä myös käyttää.

Epäilen kuitenkin että on varsin todennäköistä ettei kukaan Teistä kansanedustajista tule tekemään yhtään mitään. Tämä päätelmä perustuu niihin kokemuksiin, jotka olen saanut, kun olen puuhastellut tämän asian kanssa julkisuudessa, oikeusviranomaisissa ja kansalaisjärjestöissä. Ketään ei näytä kiinnostavan. Niin kuin ei kiinnostanut että joku varasti Matti Saaren isoveljen autoa.

Perustuslain 118 §:n mukainen korvaus kaikille vahinkoa kärsineille olisi tietysti aika kiva yllätys.

Koska minulla ei ole suuriakaan toiveita että saatte korvausasiassa mitään aikaiseksi en kirjoitakaan ensisijaisesti sen takia. Sen sijaan minua kiinnostaa ihan muut asiat.

Lähestymme presidentinvaaleja. Jokainen kannattaa luonnollisesti sitä ehdokasta, joka katsoo lähinnä edustavan omia mielipiteitä. Olematta tekemättä mitään yllä mainitussa korvausasiassa ja vertailemalla ketä asianomainen kansanedustaja kannattaa presidentinvaalissa, saa luultavasti myös hieman osviittaa siitä minkälainen ehdokas k.o. Kansanedustaja katsoo kannattavansa.

Onkohan oikeudenmukaisuutta janoaville yhtään ehdokasta? Onko köyhille olemassa edes yhtäkään poliittista vaihtoehtoa?

  1.  Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen
  2.  sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja
      fariseukset.
  3.  Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää;
      mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat,
      mutta eivät tee.
  4.  He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja
      panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä
      sormellaankaan liikuttaa.
  5.  Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä
      katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja
      vaippansa tupsut suuriksi
  6.  ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia
      synagoogissa,
  7.  ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja
      että ihmiset kutsuvat heitä nimellä 'rabbi'.

Kuinkahan monta fariseusta eduskunnassa mahtaa olla?

  2.  Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi,
      ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka
      sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut
      heidät valhettelijoiksi;
  3.  ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut
      kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut.

Uskallan luvata ettei tämä asia häviää päiväjärjestyksestä vaientamalla se kuoliaaksi.

Eräskin kansanedustaja julkaisi 25.10.2010 kirjoituksen lehdessä, jossa hän kehoitti kansalaisia vaatimaan oikeuksiaan. Eräs toinen kansanedustaja teki samaten 25.11.2011.

Olivatko nämä lausumat vaan tyhjiä puheita?

 40.  Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon
      teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun
      vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'

Onhan meillä nykyään toinenkin lakeja säätävä elin Suomessa. Korkein Oikeus. Se keksi että sopimusta voidaan nykyään tehdä pelkästään jättämällä ajoneuvonsa tiettyyn paikkaan tiettyyn aikaan, edellyttäen että siitä johtuvat seuraukset ovat näkyvästi esillä. Mitään kirjallista tai suullista sopimusta asiasta ei enää tarvita. Puhumattakaan siitä että virkavalta tarvitsisi vaivata.

Näin ollen: Jos otatte yhteyttä voitte samalla varauta siihen että sanottavanne saatetaan julkaista. Ottamalla yhteyttä suostutte tähän. Minä en yhteydenottoja kyllä liiemmälti kaipaakaan. Tyhjät lupaukset eivät kiinnosta. Kaipaan oikeudenmukaisuutta ja vastuunkantoa, joka näkyy tekoina.

Kemiössä 4.12.2011

Ingmar Forne

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kokemuksestani kerron viranomaisten välinpitämättömyydestä. Olen kirjoittanut blogeissani ja ihmetellyt sitä, että viranomaiset voivat tehdä virheitä ja rikkoa lakeja ja tuskinpa kuka heistä on joutunut siitä vastuuseen.
Mielestäni viranomaiset toimivat keskenään hyväsisar-veli ilmapiiriissä ja tukevat toinen toisiaan ja jopa piilottelevat tekemiä virheitään!

Linkitän tähän oman kirjoitukseni : "Vastaako virkamies virkatoimiensa lainmukaisuudesta?", joka oli Puheenvuorossa 30.6.2010

Olkaa hyvä, jos kiinnostaa :

http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2010/06/30/...

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Jeps. Suomessa poliisi ei enää juuri tutki rivikansalaisen tekemiä rikosilmoituksia.
Suomesta puuttuu tehokkaat sanktiot lakia rikkoneita virkamiehiä vastaan.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kun blogisti laittoi Avoimen kirjeen kansanedustajille, niin minullakin sattuu olemaan ajatuksia kansanedustajille ja ministereillekin, koska olen oikeudenmukaisuutta etsiessäni, joutunut asioimaan Parlamentissa!

"Noudattavatko ministerit ja kansanedustajat Suomen Perustuslakia?"
Vai pitäisiko nyt sanoa "EU Perustuslakia?"

Kirjoitukseni alempana, linkin takana. Kiitos!

http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/59227-nouda...

Käyttäjän ingmarforne kuva
Ingmar Forne

Kiitos kommenteistanne. Luin läpi molemmat linkitetyt kirjoitukset. Hyviä olivat!

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Lueppa Ingmar toimittaja Mikko Niskasaaren blogi, niin tiedät missä Suomessa mennään.

Käyttäjän ingmarforne kuva
Ingmar Forne

Kiitos Markku Perttula! Kävin katsomassa. Ja liitin kirjainmerkkikokoelmaani.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kun itsekin epäilen, että onko Suomi oikeasti oikeusavaltio, niin linkitän tänne kirjoitukseni Puheenvuorosta : "Onko Suomi ihmisoikeusrikosvaltio"?

Linkin takana löytyy. Kiitos!

http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/63015-onko-...

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Hei Viola. Liisa Mariaporista löytyy runsaasti aineistoa You-tubesta. Käyhän katsomassa.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitos, Markku!

Lähdenkin seikkailemaan!
You-tube onkin mielenkiintoinen netti-maailma!

panutaneli kuusi

Minusta olisi ärkeää ainakin että lainsäädäntö olisi mahdollisimman selkeä ettei tarvitse olla ammattijuristi ietääkseen mikä on rikos

Toimituksen poiminnat